தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலய இணையத்தளம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது  
   
       
 About TMMV
       
    History
       
    Past Principals
       
    Anthem
       
    Flag
       
    Logo
       
    Vision
       
    Mission
       
    Motto
       
       
 

Anthem

திருநிறை உலகுயிர் பணிசெய்யும் இறையே
திருவடி நம நம நமவே
செஞ்சரணம் பணி அன்பர்கள் அகமுறை
தேசிக வடிவே நமவே
தீனதயா பரனே கருணாகர
திருவடி நம நம நமவே
தெரிசன மருள்புரிவாயே
திருக்கர மலரே தருவாயே
தேவ தேவ துணை நீயே
செஞ்சரணம் பணி அன்பர்கள் அகமுறை
தேசிக வடிவே நமவே
(நமவே நமவே நமவே நம நம நம நமவே)

அன்பும் அறம் பொருள் இன்பமும் சூழ்க
அறிவொடு ஒற்றுமை வாழ்க
பண்பு நிறைந்திடும் இன்ப நலந்திகழ்
பல கலை ஞானமும் வாழ்க
பாருலகெங்கிலும் அன்பு மணங்கமழ்
பாக்கிய முத்தமிழ் வாழ்க
பாவலர் நாவலர் வாழ்க
இசைப் பண்ணொடு யாழொலி வாழ்க
பண்பு நிறைந்கிடும் இன்ப நலந்திகழ்
பலகலை ஞானமும் வாழ்க
(நமவே நமவே நமவே நம நம நம நமவே)

அன்னை பிதாகுரு பொன்னடி வாழ்க
அருமறைப் பொருளடி வாழ்க
மன்னுயிர் ஓம்பிடும் வீரமும் தியாகமும்
மாநிலம் எங்கினும் வாழ்க
மாண்புறு தம்பிலுவில் உயர்தரகலை
மாமணிச் சாலையூம் வாழ்க
வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க
உயர் மாணவர் தீங்குரல் வாழ்க
வாழிய வாழிய வாழ்க
மாண்புறு தம்பிலுவில் உயர்தர கலை
மாணிச் சாலையூம் வாழ்க
(நமவே நமவே நமவே நம நம நம நமவே)


                             - சங்கீத பூசணம்: சீ. கணபதிப்பிள்ளை

 

   

News


வருடாந்த இல்ல விளையாட்டுப் போட்டி ஏப்ரல் மாதம் 30ம் திகதி நடைபெற உள்ளது. More


Quote of the day


The highest wisdom is kindness

Golden Jubilee -2008


பொன் விழா
நிகழ்வுகள்

தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலய பொன் விழா நிகழ்வுகள் பாடசாலை அதிபர் தலைமையில் கொண்டாடப்பட்டது.  இதற்கு பல முக்கிய விருந்தினர்கள், ஆசிரியர்கள், பிரதேச மக்கள், இதர பாடசாலைகளின் அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், பழைய மாணவர்கள் என பலரும் கலந்து சிறப்பித்தனர். More


2009. All Rights Reserved by AK/Thambiluvil Madhya Maha Vidiyalaya,
Main Street, Thambiluvil,Sri Lanka.

Design By G.Pavanan